تست هوش کاملا جدید .

اول) کدام گزینه را انتخاب میکنید ؟

الف) دوغ

ب) دوغ گاز دار

ج) دلستر

د) نوشابه

دوم) کدام گزینه را انتخاب میکنید؟

الف) کلم بروکلی

ب) زیتون

ج) سوسیس

د) کاهو

سوم) کدام گزینه را انتخاب میکنید ؟

الف) ماست

ب) شیر تازه

ج) پنیر

د) سبزی خوردن

چهارم) کدام گزینه را انتخاب میکنید ؟

الف) ماهی

ب)میگو

ج)کنسرو ماهی

د)کله پاچه

پنجم) کدام گزینه را انتخاب میکنید ؟

الف)مرغ

ب) چیبس

ج)گنجشک کباب شده

د) کالباس مرغ

البته یادتون نره بگید چرا  فکر میکنید جواب هاتون درسته .

خوب دوستان عزیز در این تست هر پنج سوال یکسان است بدون هیچ توضیحی

کدام گزینه را انتخاب میکنید . در چنین شرایطی باید حتما به دنبال یک نظام منطقی باشید

که در این تست این نظام منطقی بر اساس تفاوت استوار است .

در سوال اول

دوغ - دوغ گازدار-دلستر-نوشابه

به جز دوغ همه ی موارد دیگر گاز دار هستند پس جواب باید دوغ باشد و الا هیچ نظم 

منطقی محض دیگری وجود ندارد .

در سوال دوم

کلم بروکلی - زیتون - کاهو همگی از گیاهان هستند و تنها ناساز سوسیس است

در سوال سوم

ماست - شیر تازه و پنیر لبنیات هستند ولی کاهو نه پس جواب کاهو است

در سوال چهارم

ماهی - میگو و کنسرو ماهی همگی غذای دریایی هستند اما کله پاچه متفاوت است

در سوال پنجم

مرغ - گنجشک کباب شده و کالباس مرغ همگی به پرندگان مربوط هستند اما چیبس

در امتداد آنها نیست . 

در اصل ذهن شما با دقت بر روی این تست باید به این نتیجه میرسید که به جای پرسش

کدام گزینه را انتخاب میکنید سوال کدام یک با دیگری فرق دارد را جایگزین کند و ساخت 

این سوال در قبال این تست بیانگر هوش است.

مطالب مرتبط :
  1. تست روانشناسی شخصیت 2
  2. تست روانشناسی شخصیت 3
  3. تست روانشناسی شخصیت جدید
  4. تست روانشناسی شخصیت 4
  5. روانشناسی رنگ

پاسخ

نویسنده: میثم
در تست روانشناسی1، بر اساس تصمیمات ذهنی در انتخاب موارد، گزینه ها مفهوم ویژه و منحصر به فردی دارند که درصورت انتخاب هر گزینه، نمودی از شخصیت ویژه فرد دارد. اما در اینجا، به انحرافات توجه نموده و به نظر میرسد تست هوش است تا تست روانشناسی. جدا از این منظر، زیبا بود.